این شرکت ضمن طراحی پروژه ،اقدام به وارد کردن و احداث گلخانه های هلندی و پلاستیکی  می نماید.همچنین این شرکت توانایی اجرای پروژه ها را بصورت کلید روشن Turn Key دارا می باشد. به اعتقاد  این شرکت چهار حلقه زنجيره موفقيت پروژه گلکاری به شرح زير است: استفاده از واريته های صحيح با توجه به […]

Read More →